Iz  Zakona o zaštiti životinja (dalje u tekstu: Zakon)

(Narodne novine br. 102/17, na snazi od 26. listopada 2017. godine)

 

Pojmovi u smislu ovog Zakona

 • izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži
 • kućni ljubimcisu životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje
 • nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva (ministarstvo poljoprivrede)
 • napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao
 • posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

 

Zabranjeni postupci u svrhu zaštite životinja

 

Zabranjeno je životinje:

 • usmrćivati
 • nanositi im bol, patnju i ozljede
 • namjerno ih izlagati strahu i bolestima
 • uzgajati životinje tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati
 • huškati životinje na druge životinje ili čovjeka ili ih obučavati na agresivnost
 • zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 • zabranjeno je trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

 

Zaštita životinje pri držanju i uzgoju

 

Zabranjeno je:

 • napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje koje se drži pod nadzorom
 • davanje kućnih ljubimaca maloljetnim osobama

 

Posjednik mora:

 • pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć i osigurati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja

 

Obveza pružanja pomoći životinji

 • svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći
 • ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena
 • ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje troškove pružanja pomoći snosi vlasnik

 

Zaštita kućnih ljubimaca

 

Zabranjeno je:

 • davanje kućnih ljubimaca maloljetnim osobama

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca

 • kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama
 • zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

 

Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca

 • vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom
 • vlasnici moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca
 • ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije
 • ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika

 

Uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

 • uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo poljoprivrede vodi upisnik uzgoja te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama

 

Napuštene i izgubljene životinje

 • vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca
 • nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku

 

Zabrana prodaje životinja i oglašavanje

 • zabranjeno je prodavati pse, mačke i pitome vretice u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca
 • zabranjeno je prodavati životinje koje su još ovisne o majci ili koje se ne mogu samostalno hraniti te bolesne ili ozlijeđene životinje
 • pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva prodavač mora osigurati, a oglašivač mora objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa

 

Obveze jedinica lokalne samouprave

 • jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.
 • nadzor ove obveze provode komunalni redari

 

Ovlasti komunalnog redara

 • pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
 • ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
 • uzimati izjave stranaka i drugih osoba
 • zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
 • prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
 • očitati mikročip
 • obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora
 • podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog

 

Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu zakona iz svoje nadležnosti, ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu.

 

 Nadzor nad provedbom zakona i inspekcijski nadzor, te pomoć pri obavljanju nadzora

 • upravni nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo poljoprivrede
 • inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski inspektori
 • nadzor nad provedbom općih akata provode komunalni redari
 • policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva – nadležnom inspektoru odnosno komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima
 • nadležni veterinarski inspektor tijekom provođenja inspekcijskog nadzora u slučaju sumnje na postupanje protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ovlašten je pregledati objekte na gospodarstvu, prostore, prostorije, opremu i prijevozna sredstva

 

Ovlasti inspektora

 

Nadležni veterinarski inspektor, uz ovlasti određene propisom o veterinarstvu, u provođenju inspekcijskog nadzora ovlašten je:

 • zabraniti postupanje protivno odredbama ovoga Zakona
 • narediti mjere za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku
 • posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima
 • privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz
 • podnositi prijavu sukladno odredbama kaznenog odnosno prekršajnog zakona

 

Novčane kazne iz Zakona o zaštiti životinja

 

Novčanom kaznom od 1000 do 2000 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

 • daje žive životinje kao nagrade u igrama na sreću
 • izlaže pse s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa
 • ne da usmrtiti životinju koja trpi jaku i neotklonjivu bol
 • ne prijavi gubitak kućnog ljubimca u roku od 3 dana te gubitak psa u roku od 14 dana (vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana od gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca)
 • ne prijavi nalazak životinje u roku od tri dana (nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku)
 • pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva ne objavi broj mikročipa psa i broj mikročipa majke

 

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 • spolno opći sa životinjom ili na drugi način zadovoljava spolne potrebe pomoću životinje (može se izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje)
 • baci petarde na životinje

 

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

 • organizira utrke pasa
 • zanemaruje životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 • napusti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju
 • pravodobno ne zatraži veterinarsku pomoć i zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja ili veterinarsku pomoć pri porodu, ako je potrebna ili odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja
 • životinji koju je ozlijedila ne pruži potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sama učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći
 • proda ili daje kućne ljubimce maloljetnim osobama
 • ne zbrine mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca
 • uzgaja kućne ljubimce namijenjene prodaji bez rješenja
 • drži kućne ljubimce namijenjene prodaji protivno pravilniku o uzgoju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
 • prodaje kućne ljubimce koji ne potječu iz registriranih uzgoja

 

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 • uvozi i prodaje životinje koje potječu iz uzgoja u kojem životinje trpe bol, patnju i strah te ih se namjerno ozljeđuje
 • pri uzgoju životinja povećava agresivnost životinja selekcijom ili drugim metodama
 • huška životinje na druge životinje ili ih dresira na agresivnost
 • daje stimulanse ili druge nedopuštene tvari životinjama kako bi se poboljšao njihov nastup na sportskim natjecanjima ili na predstavama
 • koristi nedopuštene stimulanse i tvari u svrhu bržeg rasta i prirasta životnja te povećanja fizičkih performansi životinja
 • uzgaja životinje u svrhu proizvodnje krzna
 • koristi za rasplod životnje koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje
 • drži i postupa s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • drži psa na način protivno pravilniku o opasnim pasminama

 

Uz sljedeće prekršaje, osim novčane, može se izreći i oduzimanje životinje i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje:

 • uvoz i prodaja životinja koje potječu iz uzgoja u kojem životinje trpe bol, patnju i strah te ih se namjerno ozljeđuje
 • uzgoj životinja u svrhu proizvodnje krzna
 • držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • držanje pasa protivno pravilniku o uvjetima i načinu držanja opasnih pasa 

 

NAPUTAK O PRIJAVI TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA:

 

Prijavu zlostavljanja i/ili zanemarivanja životinje upućuje se za područje grada Osijeka i prigradskih naselja preporučenom pošiljkom s povratnicom (povratnicu čuvajte kao dokaz datuma predaje prijave) na sljedeću adresu:

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Služba veterinarske inspekcije
Veterinarski ured Vukovar
Ispostava Osijek
Trg Lava Mirskog 3
31 000 Osijek

 

Za ostale urede pogledati na: http://www.veterinarstvo.hr

Prijava treba sadržavati sve dostupne podatke o počinitelju ili vlasniku odnosno posjedniku životinje, eventualnim svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave, kao i osobne podatke podnositelja prijave.

Ukoliko bi vlasnik zlostavljane ili zanemarivane životinje mogao ugroziti sigurnost podnositelja prijave ili svjedoka, potrebno je u prijavi zatražiti anonimnost podnositelja prijave i svjedoka.

U prijavi svakako zatražite da Vas se pisano izvijesti o rezultatima nadzora.

Prijavu je potrebno detaljno obrazložiti navodeći vrijeme, učestalosti, vrste kršenja zakona, te obavezno fotografijama ili videosnimkama, iskazima svjedoka, veterinarskom dokumentacijom i sl. kako bi se većim brojem dokaza protiv prekršitelja osiguralo primjenu zakonskih mjera.

Ogledni primjerak prijave nalazi se na kraju teksta.

 

Iz Kaznenog zakona:

(Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 )

  

Ubijanje ili mučenje životinja

Kaznom zatvora do jedne godine kaznit će se:

 • tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama

Kaznom zatvora do dvije godine kaznit će se:

 • tko gornje kazneno djelo počini iz koristoljublja

Kaznom zatvora do šest mjeseci te oduzimanjem životinje kaznit će se:

 • tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme

 

Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći

Kaznom zatvora do jedne godine kaznit će se:

 • veterinar ili veterinarski djelatnik koji se pri pružanju pomoći, pregledu, cijepljenju ili liječenju životinje ne pridržava pravila veterinarske struke pa zbog toga nastupi oboljenje, znatno pogoršanje bolesti ili uginuće životinje

 

NAPUTAK O PRIJAVI TEMELJEM  KAZNENOG ZAKONA:

Usmrćivanje i/ili mučenje životinja prijavljuje se:

nadležnoj Policijskoj postaji

(postaje i telefoni dostupni na: www. osjecko-baranjska.policija.hr)

i/ili

direktno pisanom kaznenom prijavom

Općinskom državnom odvjetništvu

Kapucinska 21

31 000 Osijek

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(nadležnost za kaznena djela s područja općina Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka te gradova: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo.

 

Napomena:

Sugeriramo da uvijek, ukoliko je riječ o usmrćivanju i/ili mučenju životinja, odmah  pozovete  policijske službenike koji će izaći na lice mjesta i spriječiti nastavak zlostavljanja te sačiniti službeni dokument koji može predstavljati dodatni dokaz.

Kaznenu prijavu uputite preporučenom pošiljkom s povratnicom, a povratnicu čuvajte kao dokaz datuma predaje prijave.

 

Za nesavjesno pružanje veterinarske pomoći, pisana prijava upućuje se na sljedeću adresu:

Hrvatska veterinarska komora

Heinzlova 55

10 000 Zagreb

 

Iz Zakona o veterinarstvu:

(Narodne novine br.82/13, 148/13)

 

Pojmovi u smislu ovog Zakona

 • kućni ljubimci: životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje
 • ministarstvo: ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede
 • ministar: ministar nadležan za poslove poljoprivrede
 • posjednik životinje: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje
 • uprava: Uprava nadležna za poslove veterinarstva, ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove službene veterinarske kontrole i nadzora nad provedbom veterinarskih propisa

 

Veterinarska djelatnost

 • fizičke i pravne osobe koje obavljaju veterinarsku djelatnost obvezne su na zahtjev posjednika životinja pružiti odgovarajuću veterinarsku skrb.

 

Novčane kazne iz Zakona o veterinarstvu 

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,

a novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba ako

 

 • odbije na zahtjev posjednika životinja pružiti odgovarajuću veterinarsku uslugu

 

Novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

 • ne označi psa mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja
 • pse, mačke i pitome vretice  koji su označeni ne upiše u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava
 • ako ne prijavi nabavu psa, odnosno ne odjavi psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji/ambulanti veterinarske prakse

 

 

NAPUTAK O PRIJAVI TEMELJEM ZAKONA O VETERINARSTVU:

 

Osim Općinskom državnom odvjetništvu, pisana prijava  dostavlja se i Hrvatskoj veterinarskoj komori na sljedeću adresu:

Hrvatska veterinarska komora

Heinzlova 55

10 000 Zagreb

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

OBRAZAC PRIJAVE

 

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Služba veterinarske inspekcije
Veterinarski ured Vukovar
Ispostava Osijek
Trg Lava Mirskog 3
31 000 Osijek

 

Osijek, __________________

                               (datum)

 

PREDMET:  Prijava veterinarskoj inspekciji za provođenje nadzora protiv       

                     __________________________________

                                   (ime i prezime, adresa)

 

       Temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) podnosim ovu prijavu protiv ______________________ (ime i prezime)  zbog:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (opisati razloge prijave što je preciznije moguće, navodeći datume, vremena, imena eventualnih svjedoka s adresama).

Molimo da izlaskom na lice mjesta utvrdite stanje psa/pasa s obzirom na fizičko stanje, te uvjete držanja i uzgoja, odnosno jesu li nad istim provedene sve naređene mjere i jesu li propisno označeni.

Zahtijevamo da ukoliko veterinarskim nadzorom utvrdite počinjenje prekršaja ili kaznenog djela, podnesete zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili kaznenu prijavu.

Molim da me o o rezultatima provedenog nadzora žurno izvijestite pisanim očitovanjem.

 

Uz ovu prijavu prilažem sljedeće dokaze:

(navesti i priložiti fotografije i/ili videozapise, te eventualno druge dostupne dokaze)

 

S poštovanjem,

___________________

(ime i prezime, adresa, kontakt telefon, mail)

 

nike shox mens australia women soccer players - White - DA8301 - 101 - Nike Air Force 1 '07 LX Women's Shoe | Design Your Own Sneaker - are nike roshe conscientious for basketball shoes 2017 - Custom Air Force 1 - FitforhealthShops

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.