Iz  Zakona o zaštiti životinja (dalje u tekstu: Zakon)

(Narodne novine br. 102/17, na snazi od 26. listopada 2017. godine)

 

Pojmovi u smislu ovog Zakona

 • izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži
 • kućni ljubimcisu životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje
 • nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva (ministarstvo poljoprivrede)
 • napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao
 • posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

 

Zabranjeni postupci u svrhu zaštite životinja

 

Zabranjeno je životinje:

 • usmrćivati
 • nanositi im bol, patnju i ozljede
 • namjerno ih izlagati strahu i bolestima
 • uzgajati životinje tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati
 • huškati životinje na druge životinje ili čovjeka ili ih obučavati na agresivnost
 • zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 • zabranjeno je trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

 

Zaštita životinje pri držanju i uzgoju

 

Zabranjeno je:

 • napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje koje se drži pod nadzorom
 • davanje kućnih ljubimaca maloljetnim osobama

 

Posjednik mora:

 • pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć i osigurati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja

 

Obveza pružanja pomoći životinji

 • svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći
 • ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena
 • ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje troškove pružanja pomoći snosi vlasnik

 

Zaštita kućnih ljubimaca

 

Zabranjeno je:

 • davanje kućnih ljubimaca maloljetnim osobama

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca

 • kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama
 • zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

 

Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca

 • vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom
 • vlasnici moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca
 • ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije
 • ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika

 

Uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

 • uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo poljoprivrede vodi upisnik uzgoja te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama

 

Napuštene i izgubljene životinje

 • vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca
 • nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku

 

Zabrana prodaje životinja i oglašavanje

 • zabranjeno je prodavati pse, mačke i pitome vretice u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca
 • zabranjeno je prodavati životinje koje su još ovisne o majci ili koje se ne mogu samostalno hraniti te bolesne ili ozlijeđene životinje
 • pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva prodavač mora osigurati, a oglašivač mora objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa

 

Obveze jedinica lokalne samouprave

 • jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.
 • nadzor ove obveze provode komunalni redari

 

Ovlasti komunalnog redara

 • pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
 • ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
 • uzimati izjave stranaka i drugih osoba
 • zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
 • prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
 • očitati mikročip
 • obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora
 • podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog

 

Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu zakona iz svoje nadležnosti, ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu.

 

 Nadzor nad provedbom zakona i inspekcijski nadzor, te pomoć pri obavljanju nadzora

 • upravni nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo poljoprivrede
 • inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski inspektori
 • nadzor nad provedbom općih akata provode komunalni redari
 • policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva – nadležnom inspektoru odnosno komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima
 • nadležni veterinarski inspektor tijekom provođenja inspekcijskog nadzora u slučaju sumnje na postupanje protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ovlašten je pregledati objekte na gospodarstvu, prostore, prostorije, opremu i prijevozna sredstva

 

Ovlasti inspektora

 

Nadležni veterinarski inspektor, uz ovlasti određene propisom o veterinarstvu, u provođenju inspekcijskog nadzora ovlašten je:

 • zabraniti postupanje protivno odredbama ovoga Zakona
 • narediti mjere za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku
 • posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima
 • privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz
 • podnositi prijavu sukladno odredbama kaznenog odnosno prekršajnog zakona

 

Novčane kazne iz Zakona o zaštiti životinja

 

Novčanom kaznom od 1000 do 2000 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

 • daje žive životinje kao nagrade u igrama na sreću
 • izlaže pse s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa
 • ne da usmrtiti životinju koja trpi jaku i neotklonjivu bol
 • ne prijavi gubitak kućnog ljubimca u roku od 3 dana te gubitak psa u roku od 14 dana (vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana od gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca)
 • ne prijavi nalazak životinje u roku od tri dana (nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku)
 • pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva ne objavi broj mikročipa psa i broj mikročipa majke

 

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 • spolno opći sa životinjom ili na drugi način zadovoljava spolne potrebe pomoću životinje (može se izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje)
 • baci petarde na životinje

 

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

 • organizira utrke pasa
 • zanemaruje životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 • napusti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju
 • pravodobno ne zatraži veterinarsku pomoć i zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja ili veterinarsku pomoć pri porodu, ako je potrebna ili odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja
 • životinji koju je ozlijedila ne pruži potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sama učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći
 • proda ili daje kućne ljubimce maloljetnim osobama
 • ne zbrine mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca
 • uzgaja kućne ljubimce namijenjene prodaji bez rješenja
 • drži kućne ljubimce namijenjene prodaji protivno pravilniku o uzgoju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
 • prodaje kućne ljubimce koji ne potječu iz registriranih uzgoja

 

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 • uvozi i prodaje životinje koje potječu iz uzgoja u kojem životinje trpe bol, patnju i strah te ih se namjerno ozljeđuje
 • pri uzgoju životinja povećava agresivnost životinja selekcijom ili drugim metodama
 • huška životinje na druge životinje ili ih dresira na agresivnost
 • daje stimulanse ili druge nedopuštene tvari životinjama kako bi se poboljšao njihov nastup na sportskim natjecanjima ili na predstavama
 • koristi nedopuštene stimulanse i tvari u svrhu bržeg rasta i prirasta životnja te povećanja fizičkih performansi životinja
 • uzgaja životinje u svrhu proizvodnje krzna
 • koristi za rasplod životnje koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje
 • drži i postupa s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • drži psa na način protivno pravilniku o opasnim pasminama

 

Uz sljedeće prekršaje, osim novčane, može se izreći i oduzimanje životinje i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje:

 • uvoz i prodaja životinja koje potječu iz uzgoja u kojem životinje trpe bol, patnju i strah te ih se namjerno ozljeđuje
 • uzgoj životinja u svrhu proizvodnje krzna
 • držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja
 • držanje pasa protivno pravilniku o uvjetima i načinu držanja opasnih pasa 

 

NAPUTAK O PRIJAVI TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA:

 

Prijavu zlostavljanja i/ili zanemarivanja životinje upućuje se za područje grada Osijeka i prigradskih naselja preporučenom pošiljkom s povratnicom (povratnicu čuvajte kao dokaz datuma predaje prijave) na sljedeću adresu:

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Služba veterinarske inspekcije
Veterinarski ured Vukovar
Ispostava Osijek
Trg Lava Mirskog 3
31 000 Osijek

 

Za ostale urede pogledati na: http://www.veterinarstvo.hr

Prijava treba sadržavati sve dostupne podatke o počinitelju ili vlasniku odnosno posjedniku životinje, eventualnim svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave, kao i osobne podatke podnositelja prijave.

Ukoliko bi vlasnik zlostavljane ili zanemarivane životinje mogao ugroziti sigurnost podnositelja prijave ili svjedoka, potrebno je u prijavi zatražiti anonimnost podnositelja prijave i svjedoka.

U prijavi svakako zatražite da Vas se pisano izvijesti o rezultatima nadzora.

Prijavu je potrebno detaljno obrazložiti navodeći vrijeme, učestalosti, vrste kršenja zakona, te obavezno fotografijama ili videosnimkama, iskazima svjedoka, veterinarskom dokumentacijom i sl. kako bi se većim brojem dokaza protiv prekršitelja osiguralo primjenu zakonskih mjera.

Ogledni primjerak prijave nalazi se na kraju teksta.

 

Iz Kaznenog zakona:

(Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 )

  

Ubijanje ili mučenje životinja

Kaznom zatvora do jedne godine kaznit će se:

 • tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama

Kaznom zatvora do dvije godine kaznit će se:

 • tko gornje kazneno djelo počini iz koristoljublja

Kaznom zatvora do šest mjeseci te oduzimanjem životinje kaznit će se:

 • tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme

 

Nesavjesno pružanje veterinarske pomoć